Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Keek op de Preek

"Keek op de Preek" is een lesbrief die helpt het rendement van de preek en de geloofsgroei thuis en in de basiskringen te vergroten.

Naar aanleiding van een preek en de daarin beoogde leerdoelen wordt door dominee Blokhuis een lesbrief opgesteld. De in de dienst gebruikte bijbelteksten en liederen worden genoemd. De "Keeken" verschijnen tweemaal per maand.

De "Keeken" zijn ook op thema (categorie) te benaderen. Zie rechts.


Keek op de preek 9 juni 2024 (download)


Jezus trekt het land door. Van noord naar zuid. Hij doet daar 3 jaar over. Mensen luisteren naar Hem. Veel mensen hebben om genezing gevraagd, van lichamelijke of psychische ziekte of van bezetenheid. En Jezus deelde rijkelijk uit. En ze hoorden hoe ze anders konden gaan leven: van wet naar vervulling, van religie naar relatie.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 JUNI 2023 (download)


Hoe ingewikkeld vinden wij geloven? Over de hele Kolossenzen-brief in enen.

KEEK OP DE GEMEENTEAVOND VAN 6 JUNI 2023 (download)


In deze afwijkende Keek bevindt zich de inleiding van de LHBT-gemeenteavond van 6 juni. Het is de PowerPoint in PDF. De inleiding gaat uit van Romeinen 14 met de oproep om Gód te eren door elkáár te aanvaarden. Voor persoonlijk gebruik en voor de kringen.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 JANUARI 2023 (download)


Over wereldgelijkvormigheid en barmhartigheid, Romeinen 12:1,2.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 JANUARI 2023 (download)


Over gezegend worden en zegenen, Genesis 12 en 1 Petrus 3.

KEEK OP DE PREEK VAN 20 NOVEMBER 2022 (download)


Jakob, en Elisa met zijn knecht, krijgen een blik in de onzichtbare wereld. Genesis 28 en 2 Kon.6.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 OKTOBER 2022 (download)


Kan iemand met het karakter van Petrus ooit rein gaan noemen wat de Bijbel onrein noemt? Handelingen 10 en 11.

KEEK OP DE PREEK VAN 23 OKTOBER 2022 (download)


Hoe logisch is het om te geloven in een wonder? Petrus wordt op een spectaculaire manier bevrijd uit de gevangenis. Handelingen 12

KEEK OP DE PREEK VAN 18 SEPTEMBER 2022 (download)


Eer je vader en je moeder. Een preek over het vijfde gebod, bij Deuteronomium 17 en Efeze 6.

KEEK OP DE PREEK VAN 21 AUGUSTUS 2022 (download)


Zeggen dat het Goede slecht is. Een preek bij het begin van Genesis 3.

KEEK OP DE PREEK VAN 31 JULI 2022 (download)


Twee bomen stonden er in de tuin van Eden. Een preek over leven en overleven... Genesis 2

KEEK OP DE PREEK VAN 10 JULI 2022 (download)


Dit wil God: dat wij danken in alles. Een preek bij 1 Thessalonicenzen 5:18.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 MEI 2022 (download)


Tijdens een doopdienst stonden we stil bij het moederlijke van de Heer, Jesaja 49:14-16.

KEEK OP DE PREEK VAN 24 APRIL 2022 (download)


Aanbidding en twijfel – hoe kan dat naast elkaar bestaan? Mattheus 28:17

KEEK OP DE PREEK VAN 27 FEBRUARI 2022 (download)


In de serie Voor-U-Gelezen bekeken we in enen de hele brief van Paulus aan de gemeente in Efeze.

KKEK OP DE PREEK VAN 20 FEBRUARI 2022 (download)


Tijdens twee doopdiensten stonden we stil bij Psalm 8. Voor een groene zondag en een groen nagesprek.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 JANUARI 2022 (download)


In de eerste dienst van het nieuwe jaar, ook de eerste dienst van Het Anker, lazen we uit de Galaten-brief.

KEEK OP DE PREEK VAN 14 NOVEMBER 2021 (download)


In een korte serie bij de eerste Korintebrief hebben we stilgestaan bij enkele voorschriften voor vrouwen, of beter: bij een centraal voorschrift voor ons allemaal - in de hoofdstukken 11 en 14.

KEEK OP DE PREEK 10 OKTOBER 2021 (download)


Wat doe je als je met een probleem geconfronteerd wordt – een bedelaar bijvoorbeeld? Een andere kant uitkijken. Wat doet Jezus: Hij sloeg zijn ogen op. Hij zag de menigte die naar Hem toe kwam (vers 5).

KEEK OP DE PREEK VAN 26 SEPTEMBER 2021 (download)


Bij de begrafenis van één van onze leden werd meermalen gezegd dat ze zo lief was. Terecht overigens. Maar ook wel vreemd. Zou je dit niet van ons allemáál moeten kunnen zeggen…?

KEEK OP DE PREEK VAN 8 MAART 2020 (download)


In de serie bevrijding van ons denken horen we Paulus zeggen: Bedenk dat! Fil.4:8.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 MAART 2020 (download)


Mijn vrede geef Ik jullie, zegt Jezus – deze vrede bewaakt ons hart en onze gedachten – Joh.14:27, Fil.4:7.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 FEBRUARI 2020 (download)


Je naaste liefhebben als jezelf – is er een passender tekst op de zgn. Hulpverleningszondag? Matt.22:39

KEEK OP DE PREEK VAN 5 JANUARI 2020 (download)


Op de eerste zondag van 2020 lieten we ons blij maken door Psalm 100.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 DECEMBER 2019 (download)


In een voor-jullie-uitgelegd dienst dachten we bij Psalm 25 na over de weg van de Heer met ons.

KEEK OP DE PREEK VAN 3 NOVEMBER 2019 (download)


In een voor-jullie-uitgelegd dienst keken we bij het thema ‘twijfel’ naar Thomas – Johannes 20.

KEEK OP DE PREEK VAN 20 OKTOBER 2019 (download)


Op de Micha-zondag luisterden we naar Jesaja 58.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 SEPTEMBER (download)


In een serie stonden we stil bij de 2e Korintebrief. Een Keek op het slot van hoofdstuk 1, over Gods ja.

KEEK OP DE PREEK BIJ 2 KORINTIËRS 10:5 (download)


In een korte serie stonden we stil bij de 2e Korintebrief. Een terugblik op 10:5, over onze gedachten.

KEEK OP DE PREEK VAN 7 JULI 2019 (download)


In een korte serie stonden we stil bij diverse passages uit de 2e Korintebrief. Een terugblik op 12:9-10.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 JUNI 2019 (download)


In een korte serie stonden we stil bij diverse passages uit de tweede Korintebrief. Een terugblik op 4:7.

KEEK OP DE PREEK VAN 5 MEI 2019 (download)


Op Bevrijdingsdag 2019 baden we de bede ‘Verlos ons van de boze’ en lazen we uit Johannes 8:30-36.

KEEK OP DE PREEK VAN 21 APRIL 2019 (download)


Met Pasen ging het over de openbare geloofsbelijdenis van Simon Petrus, Johannes 21:15-17.

KEEK OP DE PREEK VAN 10 MAART 2019 (download)


Tijdens een Voor-jullie-uitgelegd dienst ging het over vergeving. We lazen uit Psalm 103 en Efeziërs 4-5.

KEEK OP DE PREEK VAN 3 MAART 2019 (download)


In een serie over de veilige kerk stonden we stil bij de sterken en zwakken in Romeinen 14.

KEEK OP DE PREEK VAN 17 FEBRUARI 2019 (download)


In een doopdienst kwam de heilige kus voorbij, Romeinen 16:16.

KEEK OP DE LEERPREEK VAN 9 DECEMBER 2018 (download)


Tijdens een leerdienst stonden we stil bij het gebed om de komst van Gods koninkrijk, Mattheüs 13 en Joh.12,14,16,18.

KEEK OP DE PREEK VAN 9 DECEMBER 2018 (download)


Op de tweede zondag van advent, bij de viering van het avondmaal, keken we naar de opgaande zon van Maleachi 3:20 en Lukas 1:78.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 NOVEMBER 2018 (download)


Bij de herdenking van degenen die ons in 2018 ontvallen zijn, werden we bepaald bij Psalm 91.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 NOVEMBER 2018 (download)


Tijdens de dankdienst voor gewas en arbeid hebben we een vergelijking gemaakt tussen bidden, danken en prijzen. Psalm 145 was onze gids.

KEEK OP DE PREEK VAN 16 SEPTEMBER 2018 (download)


Tijdens een combidienst met de GKV ging het over angst in het kerkelijk leven, en hoe er vanaf te raken. Rom.8:15 en 2 Tim.1:7 vormden het uitgangspunt voor een persoonlijk verhaal.

KEEK OP DE PREEK VAN 9 SEPTEMBER 2018 (download)


Onze Ontmoetingsdag begonnen we met een blik op het SAMEN van samenkomen, Hand.2 en 1 Kor.11.

KEEK OP DE PREEK VAN 20 MEI 2018 (download)


Op de Pinksterzondag zagen we vanuit Hand.2, 1 Kor.12 en vooral Ef.5:18 dat de Geest ons wil bevrijden van verslaving die voortkomt uit eenzaamheid.

KEEK OP DE PREEK VAN 29 APRIL 2018 (download)


Tijdens een zogenaamde Voor-u-gelezen dienst kropen we door de profetie van HABAKUK.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 MAART 2018 (download)


In de lijdenstijd hebben we nagedacht over het slot van Romeinen 8. Over aanklachten en vrijspraak.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 FEBRUARI 2018 (download)


Op de Hulpverleningszondag lazen we in een leerhuis-dienst uit het profetenboekje MICHA.

KEEK OP DE PREEK VAN 21 JANUARI 2018 (download)


Een leerhuis bij het geloofsartikel: die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Johannes 5 e.a.

KEEK OP DE PREEK VAN 7 JANUARI 2018 (download)


Wikkend en wegend wat welgevallig is aan de Heer (Ef.5:10). Met deze woorden begonnen we aan 2018.

KEEK OP DE PREEK VAN 17 DECEMBER 2017 (download)


Een adventspreek bij de lofzang van Zacharias, Lukas 1:67-79.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 OKTOBER 2017 (download)


Een preek over de profetie van Obadja. In een leerhuisdienst op de Israëlzondag.

KEEK OP DE PREEK VAN 10 SEPTEMBER 2017 (download)


Een preek over muren die moeten vallen en een vrouw die een opening biedt. Jozua 2.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 JULI EN 6 AUGUSTUS 2017 (download)


Eén Keek bij twee preken over dankbaarheid. De preekteksten zijn 1 Thess.5:18 en Fil.4:6.

KEEK OP DE PREEK VAN 4 JUNI 2017 (download)


Op het Pinksterfeest hoorden we dat de aanwezigen in eerste instantie ontzettend schrokken van wat Petrus zei (Hand.2:37). Pinksteren begint met schrik.

KEEK OP DE PREEK VAN 21 MEI 2017 (download)


Tijdens een doopdienst lazen we het liefdeslied van 1 Korintiërs 13 en luisterden we naar een liefdeslied van Bod Dylan.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 APRIL 2017 (download)


Na het Paasfeest is het zaak dat we het evangelie van de opstanding vasthouden. Zelfs de meest uitgesproken Goede Vrijdag Psalm loopt uit op Pasen. Tijdens een doopdienst lazen we Psalm 22.

KEEK OP DE PREEK VAN 16 APRIL 2017 (download)


Feest van Passie. Passie betekent oorspronkelijk lijden, afzien – maar van daaruit kan het ook gaan om datgene waarvóór je afziet. Op de Paasmorgen hebben we Jezus gezien door de ogen van Maria van Magdala.

KEEK OP DE PREEK VAN 9 APRIL 2017 (download)


Feest van Passie. Op de zesde en laatste zondag in de veertigdagentijd kregen we in beide diensten grote en kleine woorden in de mond gelegd. Uit ps 42 en ’s avonds ook uit Math 16: 13- 23. Beide schriftgedeelten tonen verrassende parallellen. Ps 42 is een Passie psalm met lijden, afzien, hoop en ups en downs. Maar met de “levende God” in beide schriftgedeelten gloort Pasen. We hebben ps 42, die de toon zette voor de viering van het Avondmaal, op vele wijze en wijzen gezongen. Echt wijs! Verder zongen we ’s ochtends Opw. 614 en NLB 547, ps 43 en LB 466.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 APRIL 2017 (download)


Feest van Passie. Als je weet wat de grondbetekenis is van Passie, klinkt dit als een innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd hebben we Jezus gehoord over ambitie of zelf- verloochening n.a.v. Marcus 10:37. We hebben gelezen Marcus 10: 32-45. We zongen Ps 147: 1 en 4, Gezang 176: 1, 6 en 7, Opw4Ks 153, ELB 118, Opw. 705 en Gezang 481: 3 en 4.

KEEK OP DE PREEK VAN 26 MAART 2017 (download)


Feest van Passie. Als je weet wat de grondbetekenis is van Passie, klinkt dit als een innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Op de vierde zondag in de veertigdagentijd hebben we Jezus gehoord over zelfverloochening en je kruis op je nemen, Lukas 9 en 14.

KEEK OP DE PREEK VAN 19 MAART 2017 (download)


Feest van Passie. Als je weet wat de grondbetekenis is van Passie, klinkt dit als een innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Op de derde zondag in de veertigdagentijd hebben we ons hoofd gebroken op Jezus’ opmerking: “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen.” (Mat.10:34).

KEEK OP DE PREEK VAN 5 MAART 2017 (download)


Feest van Passie. Zo hebben we deze veertigdagentijd gedoopt. Als je weet wat de grondbetekenis is van passie, klinkt dit als een innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Zondag 5 maart was de eerste zondag in de veertigdagentijd en we hebben uit Markus 9 iets gehoord over vaders en zonen en wat die aan elkaar door te geven hebben in een geest van passie.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 JANUARI 2017 (download)


Op zondag 8 januari lazen we nog eens door in Lukas 2 en stuitten we op ‘de dialogen van het hart’ (2:35), ook verderop in het evangelie.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 JANUARI 2017 (download)


Op zondag 22 januari werden we bepaald bij een Psalm die de broederlijke eenheid in eerste instantie mooier lijkt te maken dan die is, maar er in tweede instantie o zo eerlijk over blijkt te zijn: Psalm 133.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 DECEMBER 2016 (download)


Tijdens een kerkdienst waarin Eva Glas gedoopt werd en haar ouders gezegend werden voor hun vertrek naar Malawi, stonden we stil bij de Eva uit Genesis 3.

KEEK OP DE PREEK VAN 23 NOVEMBER 2016 (download)


Tijdens de Eeuwigheidszondag hebben we stilgestaan bij Hosea 6. Dat gaat over de Heer kennen en opstaan.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 OKTOBER 2016 (download)


Tijdens de dankdagdienst hebben we stilgestaan bij het priesterschap van de dankende gelovigen, Exodus 19:6. We zongen Psalm 145 Nu, Gezang 20:1,3,7, 481, Opwekking 710, EL 168.

KEEK OP DE PREEK VAN 23 OKTOBER 2016 (download)


Tijdens een avondmaalsdienst hebben we stilgestaan bij Psalm 27:8,9 - bij Gods aangezicht.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 OKTOBER 2016 (download)


Op de zogenaamde Israël-zondag hebben we stilgestaan bij Klaagliederen 3: Goed is het in stilte te hopen op de Heer.

KEEK OP DE PREEK VAN ZONDAG 29 MEI 2016 (download)


Na een aantal preken over de doorwerking van Pasen – wij zijn mede opgestaan – deze keer een preek bij Psalm 44, met de opmerkelijke bede: Sta op Heer, word wakker!

KEEK OP DE PREEK VAN 8 MEI 2016 (download)


Tijdens een doopdienst hebben we geluisterd naar de opmerking van Paulus, dat we alles moeten doen zonder mopperen – Fil.3:14

KEEK OP DE PREEK VAN 10 APRIL 2016 (download)


Het is zaak dat we Pasen blijven vieren. We zijn immers met en in Christus opgewekt? Efeziërs 2:5,6.

KEEK OP DE PREEK VAN 6 MAART 2016 (download)


In de veertigdagentijd laat Jesaja ons het verschil zien tussen dragen en gedragen worden – hoofdstuk 46.

KEEK OP DE PREEK VAN 28 FEBRUARI 2016 (download)


In de veertigdagentijd werden we bepaald bij Psalm 32, over oprecht en rechtop: als je zonde weg gedragen wordt.

KEEK OP DE PREEK VAN 14 FEBRUARI 2016 (download)


Tijdens een doopdienst hebben we stilgestaan bij de bekendste van alle gelijkenissen: die van de verloren zoon uit Lukas 15.

KEEK OP DE PREEK VAN 3 JANUARI 2016 (download)


Op de eerste zondag van het nieuwe jaar stonden we stil bij het gebed van Jabes in 1 Kronieken 4:9-10.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 NOVEMBER 2015 (download)


Een preek in de serie bij de Kolossenzenbrief, in een dienst bij de gedachtenis aan onze doden. Het ging over dood, religie en hemel, vanuit Kol.3:1-4.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 NOVEMBER 2015 (download)


Een preek over angst en liefde. De preekteksten waren Rom.8:15 en 2 Tim.1:7.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 OKTOBER 2015 (download)


In de serie bij Kolossenzen stonden we stil bij het weggevallen onderscheid tussen Griek en Jood, barbaar en Scyth (3:11). Jezus wist het onderscheid uit tussen naaste en vijand (Mat.5:43-44).

KEEK OP DE PREEK VAN 27 SEPTEMBER 2015 (download)


In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we stil bij het fenomeen ‘gastvrijheid’ (in Kol.4:10 komt het even voorbij). In Rom.12: 13 gebruikt Paulus daarvoor het woord ‘filoxenia’.

KEEK OP DE PREEK VAN 13 SEPTEMBER 2015 (download)


In een korte serie preken bij de brief van Paulus aan de Kolossenzen, stonden we op de startzondag stil bij 3:16 – Laat het woord van Christus rijk in je wonen.

KEEK OP DE PREEK VAN 30 AUGUSTUS 2015 (download)


PSALM 16. Na de zomervakantie was de eerste preek uit Markus 4, over de Heer Jezus die de storm op het meer stil krijgt. Daar overheen kwam een preek bij Psalm 16:8 – dat het dan wel zaak is dat je die Heer voor ogen houdt.

KEEK OP DE PREEK VAN 24 MEI 2015 (download)


Tijdens het Pinksterfeest hebben we gelezen uit Exodus 20 en Handelingen 2. Vergelijking van deze hoofdstukken levert veel op.

KEEK OP DE PREKEN VAN 17 MEI 2015 (download)


Deze keer een bijbelgedeelte dat op dezelfde zondag is bepreekt in de GKV en de Ankergemeente: Jozua 24. “Kies dan nu wie u dienen zult.”

KEEK OP DE PREEK VAN 19 APRIL 2015 (download)


In de serie ‘verbinding’ een preek bij 2 Kor.2:11, over de satan die het tegenovergestelde wil van verbinden. Tijdens de dienst zongen we: Psalm 108:1,2,4, EL 442, Gezang 96:1,2,3,4,10, 435:2,4,5, Opwekking 546, 616.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 MAART 2015 (download)


In de serie ‘verbinding’ een preek bij 2 Kor.1:24, waar Pauls zegt dat we niet zullen heersen over elkaars geloof.

KEEK OP DE PREEK VAN 15 FEBRUARI 2015 (download)


Dit is een preek in de serie ‘verbinding’. We stonden stil bij Paulus’ bekende woorden ‘Als ik zwak ben, ben ik sterk’ (2 Kor.12:10) en betrokken dat op onze relaties.

KEEK OP DE PREEK VAN 1 FEBRUARI 2015 (download)


Op de zgn. Hulpverleningszondag stonden we, in de serie ‘verbinding’, stil bij de indringende en tegelijk subtiele manier waarop Paulus een collecte aanprijst, in 2 Kor.8 en 9.

KEEK OP DE PREEK VAN 25 JANUARI 2015 (download)


Dit is de eerste preek in een serie onder de noemer ‘verbinding’. We stonden stil bij de leus ‘alles is toegestaan’ uit 1 Korintiërs 6 en 10. We zongen uit Psalm 81 en 98, Gezang 255, EL 382 en 456 en Opwekking 346.

KEEK OP DE PREEK VAN DECEMBER 2014 (download)


In de dagen van advent stonden we stil bij het bezoek van de engel Gabriël aan Zacharias (Lukas 1). Tot onze verrassing sprong het woordje ‘ego’ eruit.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 NOVEMBER 2014 (download)


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdachten we degenen die ons ontvielen. We hielden ons bezig met de vraag of er in het opstandingsleven herkenning zal zijn. De preektekst was 1 Kor.13:12.

KEEK OP DE PREEK VAN 26 OKTOBER 2014 (download)


In de serie preken bij het boek Deuteronomium luisterden we op 26 oktober naar het onderwijs uit hoofdstuk 22, rondom het zevende gebod, huwelijk en seksualiteit.

KEEK OP DE PREEK VAN 28 SEPTEMBER 2014 (download)


In de serie preken bij het boek Deuteronomium stonden we op 28 september stil bij Deuteronomium 14, waarin ogenschijnlijk onsamenhangende geboden over insnijdingen en onreine dieren en tienden bij elkaar komen in een oproep om in Godsnaam te kiezen voor het léven.

KEEK OP DE PREEK VAN 14 SEPTEMBER 2014 (download)


In de serie preken bij het boek Deuteronomium stonden we op de startzondag (14-09) stil bij Deuteronomium 6, bij de ene God in een veelheid van regels en aanbiedingen en bezigheden.

KEEK OP DE PREEK VAN 31 AUGUSTUS 2014 (download)


'Op je bek gaan...' In een nieuwe serie preken bij het boek Deuteronomium stonden we op 31 augustus stil bij Deuteronomium 2, waarin beschreven wordt dat de oude generatie van Israel weg viel en de jonge generatie het beloofde land in mocht. Oftewel het principe van sterven en opstaan, oude en nieuwe mens.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 JUNI 2014 (download)


In een dienst waarin de kerkenraad opnieuw bemenst werd, stonden we stil bij het begin van Hand.6: het gemopper van de Griekstalige weduwen.

KEEK OP DE PREEK VAN 8 JUNI 2014 (download)


Op de eerste Pinksterdag zagen we vanuit Handelingen 2 welke verandering Petrus (en iedere kerkganger) ondergaat als de heilige Geest over hem komt.

KEEK OP DE PREEK VAN 11 MEI 2014 (download)


In een uitzending van Zendtijd voor Kerken stonden we stil bij Mat.28:20: Ik ben met U, alle dagen.

KEEK OP DE PREEK VAN 13 APRIL 2014 (download)


Bij de avondmaalsviering lieten we ons inspireren door wat Lukas schrijft over de gemeente van Jeruzalem, Hand.2:46.

KEEK OP DE PREEK VAN 16 MAART 2014 (download)


In de serie ‘aanbidding’ een preek over dankzeggen – maar dan beperken we ons niet tot onze gebeden. Efeziërs 4 en 5.

KEEK OP DE PREEK VAN 9 MAART 2014 (download)


In aansluiting op de preken bij Rom.5,6, en 13 (verslaving) stonden we stil bij Genesis 3 en Mat.27: over schaamte en kleding.

KEEK OP DE PREEK VAN 2 MAART 2014 (download)


In aansluiting op de preken bij Rom.5 en 6 stonden we stil bij het slot van Rom.13 –'tegen Gods lamp lopen'.

KEEK OP DE PREEK 16 FEBRUARI 2014 (download)


In de serie het 'alleen' van het geloof deze keer Romeinen 6: Jezus alleen kan bevrijden uit de verslavende zonde.

KEEK OP DE PREEK 9 FEBRUARI 2014 (download)


In een avondmaalsdienst stonden we vanuit Romeinen 5 stil bij Gods genade: denken wij daar wel groot genoeg van?

KKEK OP DE PREEK 19 JANUARI 2014 (download)


In de serie ‘alleen’ stonden we na psalm 62 stil bij Fil.3:8 – ik wil alleen nog maar Christus kennen.

KEEK OP DE PREEK 5 JANUARI 2014 (download)


Op de eerste zondag van 2014 stonden we stil bij de stille Psalm 62.

KEEK OP DE PREEK 1 DECEMBER 2013 (download)


Een adventspreek bij Jesaja 11 over de wolf en het lam.

KEEK OP DE PREEK 27 OKTOBER 2013 (download)


Hoe gaat Jezus om met sociale (on)rechtvaardigheid? Jezus wordt benaderd door een man van hoge klasse om zijn dochtertje te genezen. Ondertussen wordt hij ook benaderd door een onreine vrouw. Beide vrouwen worden met elkaar verbonden door het nummer 12, Jairus dochter is 12 jaar oud en de vrouw bloedt voor 12 jaar.

KEEK OP DE PREEK 20 OKTOBER 2013 (download)


Op de Micha zondag werden we bepaald bij de zeer bekende en ook indringende woorden van Micha zelf, uit 6:8.

KEEK OP DE PREEK VAN 22 SEPTEMBER (download)


Tijdens een doop- en belijdenisdienst stonden we stil bij de belijdenis van Job: Ik kende U van horen zeggen, maar nu heeft mijn eigen oog u gezien. (Job 42:5)

KEEK OP DE PREEK VAN 8 SEPTEMBER 2013 (download)


Op onze startzondag stonden we, in een serie bij Job, stil bij Jobs verwijt, dat er geen zout zit in de woorden van zijn vrienden: Job 6:6-7.

KEEK OP DE PREEK 14 JULI 2013 (download)


Een zomerpreek bij Ef.4:31 over bitterheid.

KEEK OP DE PREEK VAN 26 MEI 2013 (download)


In een serie over discipelschap een preek bij Johannes 15:18 – discipelen van Jezus kunnen háát over zich afroepen!

KEEK OP DE PREEK VAN 28 APRIL 2013 (download)


In de serie ‘discipelschap’ een preek bij Markus 3:14-15 – discipelschap begint met: bij Jezus zijn…

KEEK OP DE PREEK VAN 14 APRIL 2013 (download)


In een serie over discipelschap is dit de eerste preek, bij Mattheus 28:16-20 – ook twijfelaars kunnen discipelen zijn en zelfs discipelen máken.

KEEK OP DE PREEK 3 MAART 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Johannes 12:27-28 - bidden is uiteindelijk toch vooral iets voor Gód vragen en niet voor jezelf.

KEEK OP DE PREEK 17 FEBRUARI 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Daniël 10: door te bidden zetten wij engelen in beweging...!

KEEK OP DE PREEK VAN 3 FEBRUARI 2013 (download)


In de serie ‘bidden’ een preek bij Markus 10:46-52, over Bartimeüs. Hij is een bedelaar = biddelaar... Bedelen = herhaald bidden.

KEEK OP DE PREEK 20 JANUARI 2013 (download)


In het serietje over bidden een preek bij Lukas 11:1 - Leer ons bidden.

KEEK OP DE PREEK 6 JANUARI 2013 (download)


In een serietje over bidden een preek bij Fil.4:6: elk ding bekend maken bij God.

KEEK OP DE PREEK JAARWISSELING 2012-13 (download)


Op oudejaarsavond 2012 stonden we stil bij Psalm 77 en op de eerste zondag van 2013 bij Psalm 78.

KEEK OP DE PREEK 25 NOVEMBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek over misschien wel de meest pregnante manier van aanbidden, namelijk door zang en muziek, 2 Kron.5

KEEK OP DE PREEK 18 NOVEMBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek bij Fil.4:8-9. (Aanbidding is ook nu weer in de ruimste zin van het woord genomen: knielen in gehoorzaamheid.)

KEEK OP DE PREEK 21 OKTOBER 2012 (download)


In de serie 'aanbidding' een preek over verdraagzaamheid, Rom.14. (Aanbidding is ook nu weer in de ruimste zin van het woord genomen: knielen in gehoorzaamheid.)

KEEK OP DE PREEK 23 SEPTEMBER 2012 (download)


In een preek bij Mark.9:35 bepaalt ds. Rijn de Jonge de gemeente bij haar dienende houding.

KEEK OP DE PREEK 16 SEPTEMBER 2012 (download)


Dit is de tweede preek in de serie 'aanbidding' en de preektekst is Rom.12:1

KEEK OP DE PREEK 9 SEPTEMBER 2012 (download)


Een nieuwe serie, over aanbidding. Dit is de eerste preek in die serie, bij Psalm 95 en 96.

KEEK OP DE PREEK 26 AUGUSTUS 2012 (download)


In de serie innerlijke genezing stonden we stil bij de bekende woorden van Jezus over bezorgdheid, in Mat.6:24-34.

KEEK OP DE PREEK 17 JUNI 2012 (download)


Bij de bevestiging van twee ouderlingen stonden we stil bij Hebr.11:8-10 - dat gaat over Abraham die woonde in tenten.

KEEK OP DE PREEK 13 MEI 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over bevrijding uit de leugenachtigheid. Johannes 8:30-47.

KEEK OP DE PREEK 6 MEI 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over bedrog, bij Psalm 32.

KEEK OP DE PREEK 18 MAART 2012 (download)


In de veertigdagentijd stonden we stil bij de voetwassing uit Johannes 13. Deze preek zou te passen zijn in de serie van geestelijke gaven, maar ook wel bij die van innerlijke genezing.

KEEK OP DE PREEK 4 MAART 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over ‘loslaten’, Lukas 6:37.

KEEK OP DE PREEK 19 FEBR. 2012 (download)


In het kader van innerlijke genezing deze keer over angst, vanuit 1 Joh.4:18.

KEEK OP DE PREEK 5 FEBRUARI 2012 (download)


Op 5 februari 2012 was het Hulpverleningszondag. We hebben geluisterd naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. De preek past ook in de serie over innerlijke genezing.

KEEK OP DE PREEK 29 JANUARI 2012 (download)


In de serie over innerlijke genezing stonden we op 29 januari stil bij 2 Kor.12.

KEEK OP DE PREEK 8 JANUARI 2012 (download)


Op 8 januari 2012 begonnen we een serie over innerlijke genezing. De prekenserie start bij Psalm 42 en we lezen daarbij Jer.2:13.

Keek op de preek 1 januari 2012 (download)


Op de eerste dag van 2012 lazen we uit Lukas 2:36-38, Hand.9:36-39 en 1 Tim.5:9-10 - teksten over de WEDUWEN in de kerk.

Keek op de Preek van 22 nov. (download)


Op 20 november was de tekst 1 Kor.12:9 - in de serie gaven van de Geest, charismata. We hebben gezongen: Psalm 103:1,3, Gezang 299:1,2,7-10, Opwekking 347, 464, 594, 629 en 640, Opw kids 31

Keek op de Preek van 9 okt. (download)


Op 9 oktober was de preek uit 1 Kor 14:20. Het betreft een korte avondmaalsoverdenking in het kader van de gaven van de Geest. We hebben gezongen: Psalm 124:1,4, Gezang 285:4, 303:2-5 (aan de tafel), 437, Opwekking 461, 585, EL 325

Keek op de Preek van 2 okt. (download)


Op 2 oktober was de tekst Exodus 31:1-11 uit de serie gaven van de Geest, charismata. We hebben gezongen: Psalm 103:1,2, Gezang 320 en 473, Opwekking 126, 267, 520, 574, EL 428

preek bij Hand.21 en 1 Kor.14 - de gave van profetie (download)


Op 18 september 2011 was de preek uit Handelingen 21. In de serie ‘gaven van de Geest’ betreft het hier de gave van de profetie (1 Kor.14). We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 8 en 57, Opwekking 281,501,710, Opwekking voor Kids 22, Gez.30

Keek op de Preek van 11 september (download)


Op 11 september 2011 was de preek uit Handelingen 8. In de serie "gaven van de Geest" betreft het hier de gave van het onderwijzen (Rom.12:7). We hebben gezongen: Psalmen voor Nu 121, Opwekking 58, 378, 585, 612, 630, 687, Opwekking voor Kids 153.

Keek op de Preek 28 augustus (download)


vrucht (enkelvoud!) van de Geest

Keek op de Preek 3 juli (download)


De Liefde n.a.v. de mythe van Narcissus

Keek op de Preek 26 juni avond (download)


Verbeterde versie *met* vragen.

Keek op de Preek 26 juni ochtend (download)


Verbeterde versie *met* vragen.

Keek op de Preek 15 mei (download)


Over bidden raak je niet uitgepraat (of gebeden) - dit keer Jezus' uitleg van het Onze Vader.

Keek op de Preek 8 mei (download)


Herken jij je in de huilende weduwe? En ga je door met bidden?

Keek op de Preek 3 april (download)


Dit keer over bidden....

Keek op de Preek van 6 Maart (download)


Tekst Mattheus 3: 13-17, over dopen en gerechtigheid (!)

Keek op de Preek 20 februari (download)


In deze avondmaalsdienst is het 'plaatje': de avondmaalstafel met het brood en de wijn. Wat gebeurt daar? De tekst is dit keer 1 Johannes 1:7.

Keek op de Preek 23 januari (download)


Op 23 januari 2011, in de jeugddienst, was de preektekst Lukas 2:40-51. Thema: "durf te vragen".

Keek op de Preek 2 Januari (download)


Op 2 januari 2011 was de preektekst Handelingen 1:1-3. Tijdens de preek is ook stilgestaan bij Lukas 24:46-47.

Keek op de preek per categorie.

Keek op de Preek Archief categorie aanbiddingAanbidding

Keek op de Preek Archief categorie GebedBidden

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDiscipelschap

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefHet 'alleen' van het geloof

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefDeutronomium

Keek op de Preek Archief categorie Innerlijke GenezingInnerlijke Genezing

Keek op de Preek Archief categorie Gaven van de GeestGaven van de Geest

Keek op de Preek Archief categorie AlgemeenAlgemeen

Keek op de Preek Archief categorie Keken archiefAlle Keken