Logo Ankergemeente Ankergemeente

Afwisseling in diensten

Onze diensten zijn wisselend van karakter, qua muziekbegeleiding en qua vorm en inhoud.

Tijdens de morgendiensten vindt de begeleiding twee keer per maand plaats door een muziekteam. De zang tijdens de overige morgendiensten en tijdens de avonddiensten gaat in de regel met orgel- en/of pianobegeleiding, soms gecombineerd met een ander muziekinstrument. Ook treedt Hatikwa een aantal keren per jaar in een kerkdienst op.

Avondmaalsdienst
In de Ankergemeente vieren we elke maand het Heilig Avondmaal. De ene maand in de morgendienst (een tafelviering). De andere maand in de avonddienst (een kringviering).

Als kerk willen wij bewust stil staan bij het offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht, door voor onze zonden te lijden en sterven. Jezus zelf heeft het Heilig Avondmaal ingesteld met de woorden “doe dit tot Mijn gedachtenis”.
Het Heilig Avondmaal is toegankelijk voor iedereen die belijdend lid is van onze dan wel van een andere kerk.

In onze avonddiensten proberen we verschillende doelgroepen aan te spreken. Daarom zijn er naast 'gewone' avonddiensten ook:

Catechesedienst
Maandelijks is er een dienst waarin de catechesestof van de POOL (Geloof, Gebod, Gebed) centraal staat, zodat jong en oud daarvan kan leren. De jeugd bespreekt dit verder door met de leiding van de POOL.

Leerhuis Voor u gelezen
Meerdere keren per jaar staat de avonddienst in het kader van kennisoverdracht van de bijbelboeken. In elke dienst in deze serie wordt één bijbelboek behandeld. Kort wordt de inhoud en de opbowu besproken, als ook de plaats die het betreffende boek in het geheel van de bijbel inneemt. Van elk bijbelboek wordt een samenvatting gemaakt. Zie 'Luisteren & Leren'.

Leerdienst
Soms wordt een leerdienst gehouden. Tijdens een leerdienst wordt met betrekking tot een bepaald onderwerp meer de diepte ingegaan. Vaak naar aanleiding van vragen die bij gemeenteleden leven.

Gebedsdienst
Regelmatig ligt tijdens een avonddienst de nadruk op het gebed. Dit gebeurt door onderwijs over het gebed en door persoonlijk of met elkaar in groepjes te bidden.

Vesperdienst
Zowel in de adventstijd als in de lijdenstijd staat er een vesper, een avondgebed, ingepland. Dit samenzijn kenmerkt zich door een ingetogen liturgie met psalmen, hymnen, een korte overdenking en gebeden.

Kringdienst
Soms wordt een dienst voorbereid en uitgewerkt door een kring, een commissie of een lekenpreker.

Naast deze verschillende diensten zijn er naar behoefte ook huwelijksdiensten, doopdiensten en (meestal één keer per jaar) belijdenisdiensten.

Huwelijksdienst
Wij geloven dat het huwelijk door God is ingesteld als een verbond voor het hele leven. Een trouwdienst biedt het bruidspaar de gelegenheid om Gods zegen in het huwelijk te vragen en daarmee zijn leiding over het verdere gezamenlijke leven.

Doopdienst
De meeste ouders laten hun pasgeboren kind dopen. Vanuit de overtuiging dat hun kindje ook bij de gemeente hoort. Het dopen met water symboliseert de overgang naar een nieuw leven met Jezus Christus. Met het uitspreken van de woorden "ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest", legt God zichzelf er op vast dat de gedoopte altijd een beroep mag doen op Zijn verbond met ons.

Belijdenisdienst.
Met de openbare geloofsbelijdenis geeft iemand in het openbaar (tijdens een kerkdienst) aan dat hij/zij zijn of haar leven wil laten leiden door God.