Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

ANBI transparantie


In het kader van de wetgeving rond ANBI – transparantie publiceert de CGK/NGK Nieuwegein de volgende gegevens:

Algemene gegevens

Naam ANBI: CGK/NGK Nieuwegein
Kamer van Koophandel: 77217799
RSIN CGK/NGK: 824148125
Website adres: https://www.ankergemeente.nl
scriba@hetankernieuwegein.nl
Postadres: Postbus 550
Postcode: 3430 AN
Plaats: Nieuwegein

De CGK/NGK Nieuwegein is een samenwerkingsgemeente.
Een samenwerkingsgemeente is een gemeente die bestaat uit twee of meer kerken van verschillende kerkverbanden die plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad. In Nieuwegein vormen de lokale CGK gemeente en NGK gemeente de samenwerkingsgemeente CGK/NGK Nieuwegein. Deze gemeente noemt zichzelf ‘Het Anker’
De CGK/NGK Nieuwegein behoort tot de landelijke kerkverbanden ‘Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland’ en ‘Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’.
Meer informatie over de CGK/NGK Nieuwegein kunt u vinden op:

https://www.ankergemeente.nl

De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van zowel de Nederlands Gereformeerde Kerken als de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.ngk.nl/aks.
Deze kerkorde van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

Zowel de Nederlands Gereformeerde Kerken als de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschappen behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de CGK/NGK Nieuwegein.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden met stemrecht, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De ouderling facilitaire zaken is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de door de gemeente gehuurde gebouwen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Meer informatie over de organisatiestructuur van de CGK/NGK Nieuwegein kunt u vinden op: http://www.ankergemeente.nl/

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.
De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

In aanvulling op bovenstaande doelstelling en visie van de landelijke verbanden waartoe wij behoren, kunt u meer lezen over de doelstelling en visie van de CGK/NGK Nieuwegein via Visie & missie Ankergemeente/

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: www.ngk.nl/beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

Beloningsbeleid

De beloning van de Nederlands Gereformeerde predikant is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen. Deze commissies en werkgroepen worden aangestuurd door een teamleider die lid is van de kerkenraad. De volgende teams worden onderscheiden: basiszorg, pastorale zorg, jongeren, apostolaat, eredienst & onderwijs, facilitaire dienst.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Via onderstaande link staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘werkelijk’ inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het volgend jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
De verkorte staat van lasten en baten met de hierboven genoemde gegevens kunt u hier vinden: ANBI jaarcijfers 2022

ANBI jaarcijfers / begrotingen verslagen archief

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente geschonken of nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. De Ankergemeente Nieuwegein beschikt niet over een eigen kerkgebouw.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.